RODO

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jako osoby fizycznej jest SICAR Michał Racis z siedzibą w Suwałkach przy ul. Filipkowskiej 31 (zwanym „SICAR”).

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a. niezbędnym do realizacji zlecenia, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE „RODO”
b. archiwalnym (dowodowym) będącym realizacją prawnie uzasadnionego interesu SICAR dotyczącego zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO
c. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu SICAR, zgodnie z art 6 ust. 1 lit f RODO


3. Dane osoby fizycznej przetwarzane nie będą dłużej niż to będzie niezbędne do należytej realizacji celów określonych w ust. 2 powyżej. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte

 
4. Osoba fizyczna posiada od 25 maja 2018 r. prawo do :
a. Żądania od SICAR dostępu do danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
b. Wniesienie skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych


5. Zakres przetwarzania danych osobowych obejmuje dane w zakresie: imię i nazwisko klienta, nr telefonu, nr rejestracyjny pojazdu


6. Podanie danych ma charakter dobrowolny jednak uch niepodanie może uniemożliwić poprawne wykonanie usługi.


7. Przetwarzanie danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO


8. SICAR nie zamierza przetwarzać danych osobowych w innym celu niż wskazany w ust 2 powyżej